MEDLEMSKAP

Priser Gymkort Ordinarie Student / Pensionär
Årskort 4995:- 3995:-
Halvårskort 2995:- 2595:-
Kvartalskort 1595:- 1395:-
Månadskort 595:- 495:-
Veckokort 350:- 300:-
Engångsträning 120:- 100:-
Klipp-kort 10 gånger 900:- 900:-
Autogiro* 495:-/mån löpande 395:-/mån

 

*Startavgift för autogiro 200:-

*Uppsägningstid 3 månader

 

Teckna medlemskap online

Medlemskontrakt

—-
 
Avtalsbestämmelser för medlemskap på GYMMET
 
 
§1 Medlemskapet
Minimiålder för medlemskap på Gymmet är 15 år. För medlemmar under 15 år krävs målsmans godkännande. Medlemskapet är personligt och kan inte av medlemmen överlåtas till någon annan. Medlemskapet gäller under avtalad tid och kan inte frysas, med undantag av sjukintyg. Gymmet ansvarar inte för medlemmars förluster genom stöld eller förlust av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risker kan delta i aktiviteter. Gymmet ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar. All träning sker på egen risk!
 
 
§2 Trivsel och föreskrifter
Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal på Gymmet. Obs! Det är förbjudet att gå med ytterskorna i våra lokaler.
 
 
§3 Vistelse i lokal
Undertecknad medlem har rätt att vistas inom Gymmets lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Det är förbjudet att aktivt hjälpa obehöriga att komma in i Gymmets lokaler. Som medlem plockar man undan vikter, redskap, bänkar mm efter sig.
 
§4 Dopning
Som medlem på Gymmet förbinder du dig att följa våra angivna villkor nedan. Du förbinder dig att avstå från bruk av dopningsmedel såvida det inte ordinerats av läkare för medicinskt bruk. I övrigt gäller Lag om förbud mot vissa dopingmedel. Vid eventuell misstanke om dopning kan du bli anmodad att göra ett dopingtest och förbinder dig då genom detta avtal att göra det. Du är medveten om att underlåtelse att göra ett dopingtest medför avstängning från Gymmet. Vid händelse av att ditt dopingprov uppvisar ett positivt analysresultat eller att du bryter mot bestämmelser i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel kommer du att avstängas under en tid av 24 månader från Gymmet. Avgifter som inbetalts kan inte utnyttjas på grund av avstängningen och kan inte återfås utan anses förverkade
 
 
§5 Personuppgifter
Gymmet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter. Gymmet behandlar personuppgifter om sina medlemmar, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer och bilder, för administration och fullgörande av medlemskapet. Genom tecknande av medlemskap hos Gymmet samtycker du till att Gymmet inhämtar och behandlar personuppgifter om dig dom medlem. Du som medlem kan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du är då dock medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras samt att Gymmet kan komma att behöva säga upp medlemskapet vid ett sådant återkallande. Gymmet lämnar endast ut personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra kreditupplysning eller administrera och ta betalt för medlemskapet. Du som medlem har kostnadsfritt rätt till att få tillgång till de registrerade uppgifterna vi har om dig samt att få dina uppgifter rättade
 
 
§6 Uteslutning av medlem
Gymmet förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avbryta detta avtal efter angivet skäl. Om uteslutning sker på grund av brott mot detta avtal, vid t.ex. dopning, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Gymmet sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas omgående.
 
 
§7 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal
Undertecknad medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal som meddelas på träningsanläggningen.
 
 
§8 Övervakning
Av säkerhetsskäl videoövervakar vi anläggningen, genom detta avtal godkänner du som medlem övervakningen.
 
 
AUTOGIROAVTAL
 
Medgivande till betalning via Autogiro
Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad, medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ”förfallodagen” via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
 
 
Betalningsperiod
Avgift för medlemskap hos Gym Fitness Sverige AB erläggs 1 månad i förskott. Autogirodragningen sker den 28:e i varje månad. Om datumet infaller en lördag/helgdag flyttas transaktionen automatiskt tillbaka till fredagen innan.
 
 
Tillsvidare
Medgivandet gäller tills vidare. Alla autogiro löper på tillsvidare efter bindningstiden med 3 månaders uppsägningstid.
Täckning måste finnas på kontot
Om täckning saknas för det aviserade beloppet på förfallodagen har Gym Fitness Sverige AB rätt att vid påföljande dragning göra en dubbel dragning eller utsända påminnelse och inkassokrav gällande det utestående beloppet. För varje misslyckad dragning på angivet konto har Gym Fitness Sverige AB rätt att påföra förseningsavgift.
 
Uppsägning
Önskar någondera parten säga upp detta avtal är uppsägningstiden 3 månader från och med den sista dagen i var månad. Uppsägningen ska ske skriftligt och undertecknas. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. Förseningsavgifter samt ränta läggs på det utestående beloppet.
 
 
Indexering
Gym Fitness Sverige AB förbehåller sig rätten att på årlig basis justera priserna för autogiroavtal. Justering av pris kan ske tidigast 12 månader efter att ett eller utsända påminnelse och inkassokrav gällande det utestående autogiroavtal undertecknats.
 
 
Avtal Personuppgifter (GDPR)
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) i M3softwareFit (M3Fit).
Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av se www.m3fit.se/datapolicy.pdf.
Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.
Registrerad har rätt att vända sig till anläggningen och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla tjänster, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av de tjänster som M3Fit tillhandahåller där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:
Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
Information om varor/tjänster – detaljer angående de tjänster du har köpt
Historisk information – dina köp och din betalningshistorik
Information om hur du använder tjänster

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.