Information om behandling av personuppgifter vid

kameraövervakning

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är vi skyldiga att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas i samband med kameraövervakning. Nedan följer ytterligare information som kompletterar den information som redan finns på kamerabevakningsskyltarna:

  1. Ändamål med behandlingen: Syftet med kameraövervakningen är att säkerställa säkerheten och skydda egendom i det övervakade området.
  2. Rättslig grund: Behandlingen av personuppgifterna baseras på berättigat intresse enligt artikel 6.1(f) i GDPR. Det berättigade intresset är att upprätthålla säkerheten för både besökare och egendom i det övervakade området.
  3. Omfattning och lagring: Kamerabevakningen omfattar samtliga ytor i lokalen förutom toaletter och omklädningsrum. Inget inspelat material sparas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, om det inte krävs för att utreda ett brott eller för rättsliga ändamål.
  4. Mottagare av personuppgifter: Endast auktoriserade personer eller organisationer som behöver tillgång till inspelat material av säkerhetsskäl kommer att få tillgång till personuppgifterna. Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje part om det inte krävs enligt lag.
  5. Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som samlas in om dig och att begära rättelse om de är felaktiga. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att det inte strider mot annan lagstiftning.
  6. Kontaktdetaljer: Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter som registrerad, kan du kontakta info@gymmet.nu för ytterligare information.

Vi vill betona att vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och skyddas mot obehörig åtkomst eller olovlig behandling.